Obchodní podmínky

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB OD BŘEZNA 2017

INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA dle zákona č. 112/2016 Sb., EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Více informací ZDE.

VŠEOBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti:
TriLAB Group s.r.o.
se sídlem: Karásek 1767/1, 621 00 Brno
identifikační číslo: 05288746
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese store.trilab.cz  

KUPUJÍCÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT NEJEN S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, ALE I S NAVAZUJÍCÍMI SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající: obchodní společnost TriLAB Group s.r.o., se sídlem: Karásek 1767/1, 621 00 Brno, identifikační číslo: 05288746, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527
Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba. Kupujícím může být taktéž právnická osoba. Kde se hovoří o účastníkovi, jde o kupující osobu.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej zboží, výrobků a služeb prodávajícího, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
Ustanovení všeobecných i speciálních obchodních podmínek pro nákup zboží a výrobků jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO

Pro obecné informace na e-mail adrese: info@trilab.cz
Pro vyřizování reklamace na e-mail adrese: info@trilab.cz

ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD, POUŽITÝ JAZYK

Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

DOSTUPNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A UPŘEDNOSTNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY

Obchodní podmínky a další potřebné dokumenty jsou v aktuálním znění dostupné na internetových stránkách  prodávajícího store.trilab.cz, a to:
PRO PRODEJ VÝROBKU A ZBOŽÍ
REKLAMAČNÍ ŘÁD
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzení objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní a jsou dosílány jako příloha potvrzovacího e-mailu.
Stručné obchodní podmínky se zobrazují taktéž při souhrnné objednávce.
Informace o mimosoudním řešení sporů je dostupné zde: http://www.coi.cz
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Neseznámení se s obchodními podmínkami z vůle kupujícího nelze přičítat k tíži prodávajícího.
Přijetí zboží, výrobku, služeb kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky. Těmito podmínkami je vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

WEBOVÉ ROZHRANÍ A JEHO INFORMAČNÍ CHARAKTER

Veškerá prezentace zboží, výrobků a služeb umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, výrobků a služeb. Ustanovení § 1731 a § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obsahuje informace o zboží (označení, popis hlavních vlastností), výrobcích a službách, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
V ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné.
Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při doručování mimo ČR je cena sjednána individuálně a zákazník je předem o této ceně informován.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován.
Prodávající / provozovatel neposkytuje uživatelům / kupujícím / účastníkům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení webového rozhraní. Prodávající / provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli /kupujícímu / účastníkovi způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní.
Kupující / účastník bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které utrpěl využíváním informací z webového rozhraní.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. S tímto kupující souhlasí.
Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 5 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.
Kupujícímu může být umožněn přístup k této smlouvě po dobu jednoho roku ode dne jejího uzavření a to formou uživatelského účtu. Tento přístup není nárokový.
Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, povolání, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).
Kupující využívající možnost dopravy zboží externí přepravní společností, dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů touto společností.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě do 30 dnů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

ZÁKONNÝ VĚK

Užíváním webových stránek a vzdělávacích akcí prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti a dali jste souhlas, aby nezletilí ve vašem okolí mohli tuto stránku užívat.

REGISTRACE, UVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu/prostoru. Takovémuto kupujícímu je zřízen uživatelský účet.
Webové rozhraní umožňuje nákup zboží / výrobků také bez registrace. V tomto případě se nezřizuje uživatelský účet.
Při registraci na webové stránce/webovém rozhraní a při objednávání zboží / výrobků / služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.
Takto uvedené údaje jsou použity i pro případné doručování, pokud není prodávajícímu sdělena odlišná adresa (údaje).
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Získávání a zpracovávání osobních údajů při návštěvě webového rozhraní
při návštěvě našich webových stránek dojde k zaznamenání:
IP adresy návštěvníka,
ze které webové stránky návštěvník přichází
jak dlouho se návštěvník na našich stránkách zdržel
kterého dne návštěvník naše stránky navštívil
Osobní údaje návštěvníka se nezaznamenávají.
Osobní údaje mohou být zaznamenány pouze při jejich úmyslném poskytnutí (např. při registraci, vyplněním e-mailu pro zasílání obchodních sdělení, účastí v anketách, uzavřením smlouvy, neanonymním poskytnutí recenze apod.).

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

SLEVY Z KUPNÍ CENY

O způsobu, době a výši slev rozhoduje prodávající.
Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že kupující takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do objednávky / přihlášky do příslušného pole na webovém rozhraní ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a kupující uhradí plnou cenu.
Na slevy není právní nárok.
Slevy se nesčítají.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Oprávnění k podnikání
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží / výrobků / služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností uvedených v předchozím odstavci, čímž toto právo kupujícímu nevznikne.  

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající změny a rušení vztahů (odstoupení od smlouvy, vrácení zboží apod.) prodávajícího a kupujícího, jsou doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě či obchodních podmínkách stanoveno jinak.
Jakékoliv změny objednávek včetně storna je možno učinit pouze písemnou formou, za kterou jsou v tomto případě považovány i prostředky komunikace na dálku (e-mail).
Oznámení se doručují na adresu uvedenou:
v uživatelském účtu (ve webovém rozhraní) v případě, že jde o kupujícího
v záhlaví těchto obchodních podmínek, v případě, že jde o prodávajícího.
Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce a na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.
Zakoupené fyzické produkty se doručují na adresu uvedenou kupujícím ve webovém rozhraní, nedohodne-li se kupující a prodávající jinak.

Účinky doručení nastávají:
osobním převzetím
okamžikem dodání adresátovi prostřednictvím České pošty či prostřednictvím jiného doručovatele (pozor, odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím může být sice platně doručeno, ale pokud není učiněno v řádné lhůtě, není účinné).
okamžikem odmítnutí převzetí adresátem (bez nutnosti dalšího poučení),
marným uplynutím lhůty pro uložení zásilky/balíku u České pošty či jiného doručovatele či přepravce,
dnem, kdy se i v jiných případech vrátila zásilka/balík jako nedoručitelná.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný na internetových stránkách store.trilab.cz
Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@trilab.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající není zavázán kodexy chování ve smyslu odst. 1 písm. e § 1826 zák. č. 89/2012 Sb.
Kde se hovoří o zboží, může tím být myšlen výrobek či movitá věc.

Smluvní strany nemohou práva z kupní smlouvy postoupit na jiného, s výjimkou vymáhání úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a přepravou, případně náhradou škody, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. při účasti na akci povoleným náhradníkem).
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření kupní smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly (a jsou součástí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek), nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy, který by byl jinak důvodem neuzavření smlouvy.
Změny obchodních podmínek:
Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat.
Obchodní podmínky mající vliv na kupní smlouvu musí být doručeny kupujícímu alespoň prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu.
Je odpovědností kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
Změny a doplňky kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu a webového rozhraní mohou být provedeny elektronicky.
Jiné změny vyžadují písemnou formu, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na koupi zboží či výrobků a reklamační řád.
Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek nebo navrhnout jejich změnu. Nevyužití této možnosti se má za souhlas v plném rozsahu obchodních podmínek.
Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 27. 3. 2017.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a výrobků

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a výrobků

obchodní společnosti:
TriLAB Group s.r.o.
se sídlem: Karásek 1767/1, 621 00 Brno
identifikační číslo: 05288746
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese store.trilab.cz

KUPUJÍCÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT NEJEN S TĚMITO SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ, ALE I S VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO PODMÍNEK

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.trilab.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka) při uzavírání kupní smlouvy.
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, společnost TriLAB Group s.r.o., Karásek 1767/1, 621 00 Brno, identifikační číslo: 05288746, zapsané v v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://store.trilab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Kupující / spotřebitel je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Dodávané zboží / předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.

OBJEDNÁVÁNÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
elektronickou poštou
 
Postup při objednávání zboží / výrobků z e-shopu:
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží,
údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky a uzavření kupní smlouvy, tj.:
jméno, příjmení a bydliště, jde-li o spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, jde-li o podnikatele
kód a název zboží dle ceníku
jednotkovou cenu
způsob odebrání objednaného zboží a dopravy
dodací adresu
podpis osoby oprávněné objednávat zboží
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Návrh na uzavření kupní smlouvy:
Uzavřením a odesláním objednávky navrhuje kupující uzavření kupní smlouvy.
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Změny objednávky:
V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Zrušení objednávky:
Kupující je oprávněn zrušit objednávku písemně nebo prostřednictvím webového rozhraní kdykoliv do doby její kompletace či úpravy zboží „na míru“ na straně prodávajícího.
V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
Prodávající může zrušit objednávku, případně odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi (spotřebiteli i podnikateli) objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%.
Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Akceptace objednávky:
V případě akceptace objednávky prodávajícím učiněné kupujícím se uzavírá kupní smlouva.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  
Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nabývání vlastnictví k věci
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. nákladů na přepravu a balné.

Náklady na využití komunikačních prostředků:
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy z důvodu změny ceny, informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Zrušení smlouvy dohodou:
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží. Nejedná se o zboží:
upravené dle přání zákazníka,
podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání
jedná-li se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen,
a dále noviny, periodika a časopisy.
Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží.
V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.
Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit jednostranně od smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Ceny jsou uvedeny u příslušného zboží či výrobku, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
V takto vyznačené ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné (doprava).
Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.
Cenu zboží (tvořenou podle zákona o cenách) a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401040563/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay Pal;
bezhotovostně platební kartou přes zabezpečenou platební bránu;
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (výjimkou je vrácení částky při odstoupení od smlouvy).
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno právo prodávajícího na úhradu dle kupní smlouvy (objednaného zboží) i v případě, že toto zboží nebude řádně převzato kupujícím (např. při zmaření doručení ze strany kupujícího).

Splatnost
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodlení
V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží / výrobku.

Slevy z ceny
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Dochází-li ke zneužití slevového systému, může prodávající takovouto slevu stornovat. Cena navýšená po stornování slevy podléhá u kupujícího akceptaci.

Doklad o koupi
Kupujícímu náleží od prodávajícího doklad o koupi. Prodávající vystavuje doklad nejpozději po uhrazení ceny zboží. Tento doklad je buď zasílán elektronicky, nebo je součástí dodávky objednaného zboží.

Přeprava a dodání zboží
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti.

Expediční lhůta – u zboží, které je na skladě; jinak dle jeho dostupnosti
objednávka bude vyexpedována následující pracovní den,
objednávka přijatá o víkendu či ve svátek je vyexpedována nejbližší pracovní den.
Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Poštovné a balné
Ceny poštovného (přepravného) a balného naleznete na webovém rozhraní obchodu www.eshop.trilab.cz.

Opakované nebo marné doručování
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu nepřevezme zboží, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, poštovné a balné do 15 dnů od marného pokusu o doručení. Od vymáhání této částky může prodávající upustit.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen
(kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen)
bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží.
Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list.
Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu.
V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list.
Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZA ZBOŽÍ

Odstoupit od smlouvy nelze v těchto případech:
u poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
při opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
při dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Lhůta k odstoupení
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí být doručen projev vůle odstupujícího).
Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení, vrácení zboží
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:
zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
nesmí být použité;
musí být nepoškozené a čisté;
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;
musí být vráceno s kompletní dokumentací.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení zboží:
adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží
Spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než obvyklým a nutným způsobem k zachování jeho povahy a vlastností.
Pokud spotřebitel nezachová veškeré krycí folie, ochranné prvky aj. tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení, může prodávající snížit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.
Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.
V případě snížení hodnoty zboží lze toto snížení započíst proti nutnosti vrátit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupeného zboží. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Řeší reklamační řád dostupný na webovém rozhraní obchodu.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný na webovém rozhraní obchodu.
Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@trilab.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky společně se všeobecnými obchodními podmínkami jsou platné ode dne 27. 3. 2017

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti:
TriLAB Group s.r.o.
se sídlem: Karásek 1767/1, 621 00 Brno
identifikační číslo: 05288746
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese store.trilab.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.
Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2016.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží a služeb. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu provozovny.
Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním nebo dodacím listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Třetí osoby určené k reklamaci nabízejí obvykle výhodné podmínky a vlastní řešení reklamace formou svozu zboží od spotřebitele a zpětné zaslání po vyřešení reklamace. Hlášení těchto reklamací se provádí přímo třetí osobě a to buď elektronickou formou, nebo přes zákaznickou linku.
Přesný postup a informace jsou vždy generovány na výše uvedeném potvrzení prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího nebo tyto podmínky lze vyžádat telefonicky nebo elektronicky nebo v provozovně prodávajícího.
V případě, že není uvedeno jinak, kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího, kam se případně zasílá i reklamované zboží.
V případě dodání zboží přepravní službou, nebo prostřednictvím třetí osoby, se uplatňuje reklamace buď výše uvedeným způsobem, nebo na dálku prostřednictvím webového rozhraní prodejce.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění předloženým záručním listem, vygenerováním čísla případu přes webové rozhraní prodejce, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Na tento postup nemá kupující nárok automaticky.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, za to že zboží a služby při převzetí nemají vady.
Prodávající prohlašuje, že zboží či služby předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
zboží či služby má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
zboží či služby se hodí k účelu, který pro jejich použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží a služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
V případě, že zboží či služba při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží či služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.

Předchozí ustanovení nelze využít:
u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
vyplývá-li to z povahy zboží či služby.
Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti, nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není dokázán opak.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, provedením opravy svépomocí,
není-li vada oznámena neprodleně a dochází k dalšímu užívání zboží či služby.
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV

Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží a v případě reklamace zboží se nepřerušuje. Dvaceti čtyř měsíční lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu, byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána, opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, vada vyplývající z povahy věci.
U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím (např. u baterií, zboží podléhající zkáze apod.).
 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
kupující musí vždy specifikovat konkrétní vadu,
kupující při koupi zboží nevěděl, že věc má vadu, a ani si ji sám nezpůsobil,
na zboží nebyl proveden neodborný zásah ve snaze o jeho opravu,
zboží musí být používáno v souladu s příslušným návodem k použití,
zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při nehodě, či násilným poškozením.
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
Kupující má právo požadovat:
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - použije se prioritně právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, případně její součásti,
dodání nové věci,
právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad, a kupující nežádá slevu.
Kupující má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodávajícího. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.
V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.
Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí.
Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu, nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
Rozšířenou zárukou se rozumí prodloužení záruční doby, resp. záruční doba, jejíž běh začíná po uplynutí zákonné záruční doby (tedy po uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem) do uplynutí rozšířené záruční doby.
Rozšířená záruční doba končí po uplynutí doby uvedené na záručním nebo dodacím listě počítáno od data nákupu prvního kupujícího.
Podmínky pro uplatnění vad zboží v době rozšířené záruky:   
prodávající je povinen vyřídit reklamaci vady do 90 dnů od převzetí reklamovaného zboží
spotřebitel je povinen zboží k reklamaci v době rozšířené záruky dodat kompletní, nepoškozené, a to včetně původního obalu, jinak takové zboží nemusí být k reklamaci přijato
reklamace v rámci rozšířené záruky může být vyřízena opravou, certifikovanou opravou, případně výměnou za stejné, popřípadě kvalitativněji lepší zboží.
Není-li oprava či výměna zboží možná, může prodávající poskytnout spotřebiteli slevu z kupní ceny, či může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Způsob vyřízení reklamace je zcela závislý na vůli prodávajícího.
Po řádném vyřízení reklamace v době rozšířené záruky se záruční doba již neprodlužuje, ani se neposkytuje záruka nová.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku, dopravce vyřídí reklamaci.
Pokud toto kupující neprovede, nenese prodávající za tyto škody odpovědnost.
V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (do 24 hod.) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu, a zároveň je třeba uplatnit reklamaci dle reklamačního řádu přepravce.
Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Kde se hovoří o zákazníkovi nebo kupujícím, má se na mysli i spotřebitel.

NEÚSPĚŠNÁ REKLAMACE

Pokud není spotřebitel s vyřízením reklamace spokojený, je povinen toto sdělit neprodleně prodávajícímu.
Prodávající je následně povinen poskytnout spotřebiteli informace i v listinné podobě o možnostech mimosoudního řešení sporu.

Reklamační řád je platný ode dne 27. 3. 2017

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail: info@trilab.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Odesílatel/spotřebitel/zákazník:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel. číslo:

Adresát
Store.TriLab.cz
Internetový obchod:         store.trilab.cz
Společnost:                         TriLAB Group s.r.o.
Se sídlem:                           Karásek 1767/1, 621 00 Brno
IČ:                                         05288746                     

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

Dne …………………………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………………………………. objednal zboží ……………………………………………………………. , datum objednávky ……………..……, číslo objednávky ………………..………, v hodnotě .……….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………………………. .

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……..…. Kč na můj bankovní účet číslo …………………………….…………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………………………….. dne …………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele
             (podpis)